ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο δικτυακός τόπος digital-camera.gr δημιουργήθηκε και ανήκει στα φυσικά πρόσωπα/δημιουργούς του και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τους, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 "Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας", όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα

Το digital-camera.gr διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, τον πηγαίο κώδικα, την βάση δεδομένων και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου), με εξαίρεση το υλικό που τυχόν προστίθεται από τους ίδιους τους χρήστες. Τρίτοι ενδέχεται να έχουν αποκλειστικά ή μη δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε τμήματα του περιεχομένου του digital-camera.gr. Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο digital-camera.gr, η διάρθρωση και κατηγοριοποίησή του μπορεί να συνιστά βάση δεδομένων με την έννοια του Ν.2121/1993 και προστατεύεται δυνάμει του νόμου αυτού

Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημοσίευση, αναδημοσίευση, επεξεργασία, αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή, μεταβίβαση, προβολή, αναπαραγωγή, δημιουργία παραγώγων έργων, μετάφραση, αγορά, ενοικίαση, πώληση, μέρους ή όλου του περιεχομένου του δικτυακού τόπου digital-camera.gr, συμπεριλαμβανομένου και του περιεχομένου που προστίθεται από τους υπόλοιπους χρήστες. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών των δημιουργών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος

Προσθέτοντας κάθε μορφής περιεχόμενο στο digital-camera.gr δηλώνετε, ότι έχετε πλήρη δικαιώματα σε αυτό σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο ή ότι έχετε την ρητή προηγούμενη άδεια του δικαιούχου για την συγκεκριμένη χρήση. Ακόμη κατανοείτε οτι πρέπει να έχετε την άδεια του εικονιζόμενου προσώπου, όταν στην φωτογραφία που δημοσιεύετε, διακρίνονται τα χαρακτηριστικά ανθρώπου με τρόπο που να μπορεί αυτός να αναγνωριστεί. Δεν επιτρέπεται να καταχωρείτε, διανέμετε, να αναπαράγετε ή γενικά επεξεργάζεστε και διαχειρίζεστε με οιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο, το οποίο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα ή προϊόντα κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που ανήκουν σε τρίτους, χωρίς να έχετε εξασφαλίσει προηγούμενη γραπτή συναίνεση του δικαιούχου αυτών των δικαιωμάτων. Το digital-camera.gr μπορεί να διαγράφει τον λογαριασμό όποιου χρήστη επανειλημμένα παραβιάζει τον ανωτέρο όρο, αφότου του διαβιβαστεί κατάλληλη ειδοποίηση για το θέμα αυτό από τον φορέα των πνευματικών δικαιωμάτων ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του

Χωρίς να αναιρούνται ή περιορίζονται τα προηγούμενα, εάν πιστεύετε ότι κάποιο έργο σας αντιγράφεται ή καταχωρείται στο digital-camera.gr με τρόπο που να παραβιάζονται τα δικαιώματα της προσωπικότητας ή της πνευματικής ιδιοκτησίας σας, παρακαλείστε να αποστείλετε γραπτή ειδοποίηση, στην διεύθυνση info[at]digital-camera.gr. Περαιτέρω αποδείξεις και διατυπώσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας επί του συγκεκριμένου έργου θα σας ζητηθούν, κατά τα πρότυπα της Digital Millenium Copyright Act

Με την συγκατάθεσή σας στους παρόντες όρους, δηλώνετε ρητά και αμετάκλητα, ότι μεταβιβάζετε στo digital-camera.gr το μη αποκλειστικό δικαίωμα δημοσίευσης, αντιγραφής, μετάδοσης, αναπαραγωγής, επεξεργασίας, τροποποίησης, εισαγωγής ως δεδομένο σε μνήμη υπολογιστή/εξυπηρετητή, δημιουργίας παράγωγων έργων ακόμη και προσφοράς για πρόσβαση από/σε άγνωστο αριθμό ατόμων επί οποιουδήποτε περιεχομένου προσθέσετε στο site (εφόσον έχετε το νόμιμο δικαίωμα προς αυτό), για όλον τον κόσμο για αόριστο χρόνο, και δηλώνετε, ότι οι ενέργειες αυτές αποτελούν ηθελημένη και ενσυνείδητη ενάσκηση του ηθικού σας δικαιώματος

Το digital-camera.gr δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκμεταλλευθεί τις αναρτώμενες σε αυτό φωτογραφίες των χρηστών του μέσω πώλησης, μίσθωσης, δανεισμού ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβασής τους σε τρίτον, χωρίς την προηγούμενη άδεια και συμφωνία του δημιουργού

Το περιεχόμενο που ευρίσκεται υπό τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνονται στο digital-camera.gr υπάγεται στους όρους χρήσης του οικείου κάθε φορά δικτυακού τόπου και ο επισκέπτης πρέπει πριν την χρήση του να τους συμβουλεύεται. Το digital-camera.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων δικτυακών τόπων, όμως επισημαίνει στους επισκέπτες του την ύπαρξη τέτοιων δικαιωμάτων και την αναγκαιότητα ενημέρωσής τους πριν την οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνει

Τα εμπορικά σήματα που περιέχονται στο digital-camera.gr αποτελούν κατατεθειμένα εμπορικά σήματα του digital-camera.gr και των τρίτων οργανισμών, εταιρειών ή φορέων που είναι δικαιούχοι και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται απολύτως

Εάν δεν συμφωνείτε με τα παραπάνω οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του digital-camera.gr

Η σύνταξη των παραπάνω έγινε από το δικηγορικό γραφείο Έλενας Αλκ. Σπυροπούλου, Χ.Τρικούπη 64, Αθήνα